Hướng nghiệp tại ĐH Thái Bình Dương: Ngành Công nghệ Thông tin